Persisch


بزبان فارسی خوش آمدید Freiwilligen Agentur freiraum به صفحهٔ انترنیتی

به “گِردِن” و صفحهٔ انترنتی “فرَیرَوم” خوش آمدید

ما میخواهیم برای سهولت کسانیکه تازه به “گِردِن” یک شخص به حیث (همراه با تازه واردان) معرفی کنیم. این اشخاص بشما کمک می کنند که شهر”گِردِن”، جای های مهم مانند داکترها، مکتب و غیره را بهتر آشنا شوید. شما میتوانید سه بار با این شخص ملاقات کنید. درصو رت موافقهٔ جانبین می تواند این تماس ادامه داشته باشد

فِرَیرَوم” محلح تَجمُع خانمان و آقایانی است که در “گِردِن”زندگی می کنند و علاقه دارند که به شهر خود مصدرِ خدمتِ شوند

          همچنان سازمان ها و اتحادیه های “گِردِن” و اطراف آن که آنها در جستجوی افراد رضا کار هستند

ما یک شبکه مستقل ودر کنار هم هستیم که هر کس میتواند لیاقت و توانائی خود را بروز دهد. لزا ما از اشتراک شما در

 پروژه های ما خوشحال می شویم

حتأ اگر شما تازه در” گِردن” آمده اید و هنوز زبان آلمانی را کاملاً بلد نیستید

در چار چوکات اقدامات برای “اینتیگریشَن”پناهنده ها ( FIM  ) دفتر “ِفرَیرَوم” یک جای کار برای پناه جوعرضه می کند

ـ همراهی ورهنمائی توسط “ِفرَیرَوم”ءحد اقل  ۱۸سال

ـ آشنائی ابتدائی بزبان آلمانی

ـ برای شش ماه حد اکثر۳۰ ساعت در هفته

( AsylbLG )ـ معاش: تفریبی به اساس پَرَگِراف ۵ مادهٔ ۲قانون پناهِندگی

شما یکبار در دفتر ما سر بزنید، ما از ملاقات با شما خوشحال می شویم

:اوقات کاری

:”اوقات کاری دفتر “فِرَیرَوم

دوشنبه از ساعت ده تا دوازده و پنجشنبه از ساعت ده تا دوازده و همچنان از ساعت چار تا شش شام

ما در این اوقات توسط تیلیفون، اِیمیل و یا شخصاً در خدمت شما هستیم

 :ساعات کاری ترجمان ها

    Dammstraße 19 چار شنبه از ساعت نهُ تا دوازده

تماس قبلی ضرور نیست

:مشوره بخاطر “اِنتِگریشن” برای پناهجویان

 Dammstraße 19چار شنبه از ساعت نُه تا دوازده و دو شنبه از ساعت ده تا یک و نیم

:کُمک برای خانه پُری فورمه ها

  Dammstraße 19 .دو شنبه از ساعت ده تا دوازده و پنجشنبه از ساعت چار تا شش شام

.تماس قبلی ضرور نیست

:کورس های زبان آلمانی

 Altes Pfarrhaus, Kirchstr. 4 سه شنبه و پنجشنبه از ساعت ده  تا دوازده

  .ثبت نام ضروراست گروپ ها در آنجا تقسیم میشود

Altes Pfarrhaus, Kirchstr. 4چار شنبه از ساعت ده تا دوازده

.کورس های کُمکی به اساس سویه،ثبت نام ضرورا ست

 

حالا خانم ها میتوانند شنا یاد بگیرند .روزهای پنجشنبه ازساعت یک تا دو ظهر. همه خانم ها میتوانند دراین کورس شرکت نمایند